Ženy za starých dob

30.01.2011 17:29

(spoluautor : Lenka Balášová, 2011)

      Předkládám k nahlédnutí úryvek článku,který téměř před 80ti lety otiskli v ženském časopise spolu s reklamami na prací prášky, záhadnými strojky na rovnání nosu ( ten mě obzvláště zaujal,najdete ho pod čarou :)  a mezi hlásáním o módních trendech konce 20.let minulého století. Je to článek, ve kterém sto let starou češtinou pán Zásmucký opisuje krásu a zdatnost žen tak, jak ji známe z historie a srovnává ji se „současnými“ emancipačními snahami tehdejších žen.

     Toto čtení mě přimělo k vyjádření názoru na problém Žena-Muž v dnešním světě.Budu ráda,když se přidáte a zapojíte se v diskuzi  svými vlastními názory,myšlenkami a zkušenosmi. (Diskuze: Ženy...  najdete v pravém odstavci v úvodu mých stránek pod Články )

Třeba se spolu přiblížíme k řešení,které nám napoví,jak z této „šlamastiky“ven.

Pěkné čtení :)

 

 

František Picko-Zásmucký:

                            Ženy za starých dob.

                                           II.

 

 

Obyvatelé Peru uctí­vali panny, ochránkyně boha Slunce, jakožto by­tosti vyšší, nedotknu­telné.

Většina národů vý­chodních, ať již žena není u nich tak považo­vána, vzývají mezi svý­mi bohy v jakési předtuše čehosi ovlivňujícího, vyššího, i božstva ženská. Ba i u divochů přes veškero zotročení ženy jeví se určitý jejich vliv na jakousi zdrženlivost a ušlechtilost mravů. U Auronů, Azteků a obyva­telů úžiny Darejské, be­rou ženy i podíl na ve­řejné správě. V severo­západní Americe nalezl Vancouver ženy převy­šující muže odvahou a silou. V Monopotamě jsou ženy i ve vojsku. Taktéž vládnou v Matembu a na Angolském pobřeží. Nesmírný jejích vliv u národů civilizovaných netřeba uváděti.

Od Semiramídy a Zenobie až k Alžbětě ang­lické a Kateřině II. táhne se řada žen, vládnou­cích panovnic, k jichž jménu pojí se sláva, lesk a vznešenost světská. Ženy, jež získaly si trvalých zásluh a světových jmen, nalezli bychom ve všech oborech lidského vědění a působnosti.

 Schiller kdysi napsal: ,Ctěte ženy!" Ducha­plný Virey pak: „Buďsi muž silnější ženy. Ne­následuje však, že příroda dala by výhradní právo silnějšímu, aby ovládal slabší. Moc a násilí otročí, duševní soulad a porozumění činí ženu oddanou a upřímnou družkou. I dávné válečné zákony sklánějí se před zajatkyněmi, jež vítězný muž ne­přítel vyvolil by si za manželku. Pardonují je a osvobozují. Královstvím ženy jest něha a láska, těmi nabývá žena mocí i nad nepřítelem, podma­ňuje ho měkkosti a trpě­livostí, zatím co silou by ho jen dráždila. A poddává-li se a sklání, jen proto tak činí, aby tím více poutala, ovládala a velela."

 A nyní? Jak nyní jeví se nám žena? Jako by v té poválečné době, v tom víru, chaosu a miho­tavém kolotání ztratila cíl. .Rozhání se kamsi roztříštěna za matnými nejasnými metami, potácí se v mátožných snech, vidinách a snahách, chtějíc mermomocí rovnati se muži. Jde přes mrtvoly, je až násilná. A netuší, že lehce ztratiti by mohla, co budovala věky, připraviti se o ono právo, je­diné kouzlo ženství, o onu dávnou, lety dobytou prestiž, onen prestol, na nějž ji muž během doby ve svém nitru pozved, vyvýšil, a k němuž po věky vzhlížel jako ku polobožství. Buďte proto, ženy, při všem tom mo­derním, vířivém náporu novodobých hesel a smě­rů skutečnými, opravdo­vými ženami, něžnými družkami mužů, neodha­zujte své ženství, to, co vás činí milými a přítul­nými, tak, jako jste byly Od věků, jak vás doby vytvořily. Buďte opatrny, aby vaše věc nevzala úhony.

F.-R. Zásmucký.

Zdroj : „Moravanka“,rok 1929,číslo 233

 

 

                   Ženy dříve ..... a dnes ?

  

     Bože,kolik pravdivých slov od člověka, který žil na počátku minulého století,od muže, který vytušil,jakým směrem se my ženy ubíráme ! Nevěděl,že další spalující válka,hrůza,děs a obrovské ztráty na životech donutí ženy,aby opět vzaly do svých rukou radlice,stouply si v továrnách k pásům a přitom samozřejmě vychovávaly své děti.Samy.Protože naši manželé,tatínci a synové umírali ve světové válce…

S tímto pocitem a vědomím,že jsme schopné muže nahradit, vyrůstají další a další generace.Vzpomeňte na ideál socialistické ženy . Je plně zaměstnána,profesně vytížená (členem brigády socialistické práce a jiných „zájmových,nepovinných“ spolků),vychovává děti, stará se o rodinný krb a taky o svého muže ( v plném rozsahu !) .Je rovnocenným partnerem,protože ZE ZÁKONA jsme si všichni rovni!

 

     Pan Zásmucký svým článkem ženy varoval,aby se z nich nestaly napodobeniny mužů,aby nezapomněly na svou ženskou sílu,která je obdivuhodnou vesmírnou a hlavně TVOŘIVOU energií.Protože žena zůstává silná tehdy,když v sobě tuto bohyni objeví a pěstuje si ji,chrání  a nechá se jí hýčkat a inspirovat.Nejde o sílu paží,jde o sílu nacházející se v trpělivosti,soucitu a něze.

     Ano,poslední století nás ženy donutilo v mnohém muže zastoupit,víme,že to není nemožné,naopak! Jde nám to snadno.Ale při tom si uhájit své ženství………..na tomto poli prohráváme.A můžeme se stokrát obhajovat slovy: Takový je historický vývoj. Ne. Žena je žena a muž je muž. Teprve oba dohromady jsou jedno.Pláčeme nad slabostí našich mužů,ale upřímně,dovolíme jim se projevit v celé své mužské velikosti? Vždyť už jejich otcové nemuseli nám být oporou,možná ani dědové.A pradědové umřeli na bojišti.

 

     Jsem přesvědčena,že je to na nás,ženách,napravit,co se v minulosti pokazilo. Ne tím, že teď začneme ukazovat na odiv svou moc v bankovnictví, na manažerských postech či v politických debatách. To je parketa mužů a ji patří.

Ale být ženou - to znamená být inspirací,nápadem, múzou,myšlenkou,která ponouká dát životu duchovní náboj.Bohyně-Matka dřímá v každé z nás,vede nás cestou pokoje a ponouká nás vytvářet teplo domova,oázu klidu a míru,radosti a odpočinku.Dává nám sílu za všech okolností starat se o své milované, být jim nablízku,když potřebují poradit a povzbudit.

 

Buďme silné ženy,aby mohli být silní i naši partneři.

 

Pak dál a společně bok po boku budeme čelit-Žena a Muž-všem protivenstvím a

těžkostem života. Jen spolu můžeme budovat tento svět.Ženy v ženském a muži

v mužském hábitu.

 

Lenka Balášová, 2011

 

 (Tento článek je možné jakkoli šířit s uvedením zdroje: www.usmev-v-nas.webnode.cz)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Reklama z Moravanky č.233,r. 1929 :

       

                

                  Rovnák nosu „ZELLO-PUNKT",        

                   od 20. let po všem světě uznán za

                   nejlepší. Skvěle posouzený …..

                   Model 21 jest přesným přístrojkem

                   pro každý tvar nosu. Cena Kč 56'—

                   a Kč 65-—. Dodává pro Česko­-

                   Slovensko: Waldek & Wagner

                   Praha II., (5) Václavské nám. 17.

                   Notářsky ověřené zprávy o úspě-­

                   chu zdarma.